บทความ

ค่าความหนืด วัดอย่างไร?

ค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ดังนั้น น้ำมันเครื่องเกรดรวมจะสามารถปกป้องได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่าเกรดเดี่ยว